Regulamin

Regulamin sklepu Pewex.pl

I. INFORMACJE:

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie sklepu internetowego Pewex.pl działającego pod adresem www.pewex.pl jest: Pewex.pl Spółka z o.o. z siedzibą w Pruszcz Gdański (83-000) przy ul. Przemysłowej 1a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000432904, NIP: 6040157923 (dalej zwana „Spółką” lub „Sklepem”).
 2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu.
 3. Oferta Sklepu zamieszczana jest na stronie internetowej pod adresem www.pewex.pl.
 4. Sklep internetowy przyjmuje i realizuje zamówienia z ograniczeniem do granic terytorialnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz wybranych Państw (szczegółowa lista znajduje się TUTAJ).
 5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 6. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawne, zdolne do zaciągania zobowiązań we własnym imieniu i na własny rachunek.
 7. Do dokonywania zakupów w Sklepie konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 8. Aby dokonać zakupu w Sklepie nie jest wymagane założenie konta, natomiast niezbędne dla prawidłowego przebiegu realizacji zamówienia jest podanie podstawowych danych, w tym danych osobowych i kontaktowych, umożliwiających kontakt i wysyłkę towaru.

 9. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej www.pewex.pl oraz telefonicznie (numery telefonów, pod którymi można składać zamówienia dostępne są TUTAJ). Po złożeniu prawidłowego zamówienia w formularzu zamieszczonym na stronie www.pewex.pl lub telefonicznie, Klient otrzymuje informację zwrotną zawierającą unikalny numer zamówienia (tzw. ID) za pośrednictwem poczty e-mail. E-mail jest również gwarancją, że zamówienie zostało złożone prawidłowo i dotarło do Sklepu.
 10. Klient składając zamówienie określa rodzaj, fason, model i kolorystykę (wzór) zamawianego towaru (produktu).
 11. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji na adres e-mail wskazany w zamówieniu. W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji Sklep informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową i zwraca mu całą otrzymaną od niego należność, jeżeli wybrał formę przedpłaty.
 12. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia tylko częściowej realizacji albo anulowania całości zamówienia.
 13. W przypadku, gdy towar jest niedostępny lub jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep niezwłocznie informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową. Sklep w takim wypadku ma możliwość zaproponowania Klientowi spełnienia świadczenia poprzez przesłanie innego towaru odpowiadającego pod względem jakości, przeznaczenia i ceny pierwotnie zamówionemu towarowi, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem z jednoczesną informacją o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia, w którym to przypadku nie dochodzi do zawarcia nowej umowy.
 14. W przypadkach, gdy Klienta zdecyduje o anulowaniu zamówienia (pkt 12 powyżej) albo o nieprzyjęciu świadczenia (pkt 13 powyżej), Sklep zwraca Klientowi całą uiszczoną wcześniej należność niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni .
 15. Sklep Pewex.pl zastrzega sobie prawo do organizowania czasowych promocji na towary. Zasady promocji, w tym sposoby dostawy towaru, sposoby płatności oraz ceny oferowanych produktów obowiązują do terminu obowiązywania danej akcji promocyjnej, odwołania akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasu promocyjnych produktów.
 16. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, zaś faktura na wyraźne życzenie Klienta. Dokument sprzedaży (paragon albo faktura) wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i przygotowane do wysłania. W przypadku wysyłania towaru partiami, paragon albo faktura, obejmująca daną partię, zostaje wystawiona w chwili skompletowania i przygotowania danej partii do wysyłki.

 17. Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w zamówieniu do momentu wystawienia paragonu albo faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest wyłącznie poprzez kontakt z Sklepem e-mailem pod adresem: [email protected] Do skuteczności cofnięcia lub zmiany zamówienia konieczne jest wyraźne potwierdzenie cofnięcia lub zmiany przez Sklep, co będzie miało miejsce wyłącznie w przypadku otrzymania przez Klienta maila w tym zakresie.
 18. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie, podczas dokonywania zamówienia lub przy zapisach do newslettera są przetwarzane przez Spółkę wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz usługi newslettera oraz mogą być przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę przy składaniu zamówienia lub w ustawieniach na stronie „Konto klienta”. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele marketingowe jest dobrowolne i nie stanowi warunku realizacji zamówienia złożonego w Sklepie.
 19. Dane osobowe przekazywane przez klientów są przetwarzane przez Spółkę działającą, jako Administrator Danych Osobowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).
 20. Dane osobowe klienta pozyskiwane za pośrednictwem Strony Internetowej są przeznaczone do użytku wewnętrznego spółki Pewex.pl z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Klienci mają prawo wglądu i wnoszenia poprawek do ich danych osobowych oraz do wyrażenia sprzeciwu, co do ich przetwarzana, jak również mają prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania w ogóle, co jednak wiązać się może z niemożliwością realizacji złożonego zamówienia.

 21. Klient może wyrazić osobną zgodę na otrzymywanie od Sklepu oraz podmiotów współpracujących ze Sklepem na podany adres e-mail lub za pośrednictwem wiadomości sms na wskazany numer telefonu informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zmianami). Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana. Aktualna lista podmiotów współpracujących ze Sklepem, których informacja handlowa może być wysyłana na podstawie powyższej zgody znajduje się TUTAJ. Zgoda ta jest niezbędna do otrzymywania newslettera.
 22. Klient może wyrazić osobną zgodę na kontakt telefoniczny ze strony Sklepu na wskazany numer telefonu w celach marketingowych, również przy wykorzystaniu systemów automatycznych, w tym w celu przekazaniu informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.). Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana.

II. CENY TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich, zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z niniejszym Regulaminem lub regulaminami danej promocji. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonania złożonych wcześniej zamówień.

III. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  1. Płatność PRZELEW ZWYKŁY, czyli przelew na konto bankowe.Klient ma 5 dni na dokonanie wpłaty za zamówiony towar. Po upływie tego terminu bez dokonania zapłaty Sklep będzie uprawniony do odstąpienia od umowy na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

   Dane do przelewu:

   Kompranet.pl Sebastian Mróz Spółka Jawna

   BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna numer konta: 87 1600 1462 1083 7729 2000 0007


   Więcej informacji na temat płatności znajdziesz TUTAJ.

  2. Płatność online DOTPAY wykonywane za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych. Więcej informacji na temat płatności znajdziesz TUTAJ.
  3. Płatność online PAYPAL wykonywana za pośrednictwem systemu płatności Paypal. Więcej informacji na temat płatności znajdziesz TUTAJ.
  4. Płatność ZA POBRANIEM - Opłata za zamówienie dokonywana jest przy odbiorze przesyłki. Pieniądze przekazuje się kurierowi. Sposób płatności nie jest dostępny, jeżeli kwota zamówienia przekracza 350 złotych. Więcej informacji na temat płatności znajdziesz TUTAJ.

IV. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

 1. Przy każdym towarze podany jest status dostępności towaru stanowiący zarazem wyznacznik przewidywalnego czasu realizacji zamówienia. Spółka dokłada wszelkich starań, aby podawany czas realizacji zgodny był z faktycznym czasem realizacji zamówienia. Czas realizacji zamówienia liczymy od momentu zaksięgowania wpłaty za złożone zamówienie (chyba że wybrano płatność za pobraniem) do momentu wysłania zamówienia do klienta. Przesyłki wysyłane są tylko w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 2. Przesyłka realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Sklep.
 3. Zamówienia przekraczające określoną wartość są wysyłane na koszt Sklepu. Informacja o aktualnie obowiązującej wartości koszyka, zwalniającej Kupującego z ponoszenia kosztów wysyłki zawsze jest umieszczona na stronach produktowych sklepu oraz w „koszyku” podczas składania zamówienia. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient, o kosztach tych Klient zostaje poinformowany przed akceptacją składanego zamówienia.
 4. Domyślnie za adres dostawy przyjmuje się adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

V. REKLAMACJE/GWARANCJA

 1. Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) a, w przypadku osób/podmiotów nie będących konsumentami, zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi na podstawie ustawy Kodeks Cywilny.

  Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, że nasz adres e-mail do kontaktu z klientami to [email protected]
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od chwili jej wydania. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klient jest konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.
 3. Klientowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji w innej formie niż formularz reklamacyjny. Zachowanie formy formularza reklamacyjnego jest jednak wskazane i ułatwi proces reklamacji. W przypadku reklamacji Klient powinien odesłać towar na adres: Pewex.pl Sp. z o.o. dopisek „Dział Reklamacji”, ul. Jana z Kolna 1, lok.S6, 83-000 Pruszcz Gdański.
 4. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy zgodnie z żądaniem Klienta, a jeśli będzie niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub, za zgodą Klienta zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
 5. Nie stanowią podstawy niezgodności towaru z umową różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www.pewex.pl, które to różnice wynikają z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Klienta służących do zapoznania się z ofertą Sklepu, w szczególności różnice w barwach i odcieniach.
 6. Reklamacji nie podlegają:

  1. uszkodzenia mechaniczne (podarcia, obtarcia, obicia itp.) powstałe z przyczyn innych niż wada tkwiąca w towarze,
  2. uszkodzenia wynikłe z niedopasowania modelu do budowy ciała,
  3. uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru,
  4. uszkodzenia wynikłe z normalnego zużywania się towaru,
  5. uszkodzenie wynikłe z powodu używania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  6. zastrzeżenia w zakresie wygody towaru, chyba że wynikają z cech towaru, o których istnieniu Sklep zapewniał,
  7. odbarwienia spowodowane z niewłaściwym użytkowaniem i konserwacją towaru.
 7. W przypadku, gdy towar oferowany w Sklepie objęty jest gwarancją producenta, okres obowiązywania gwarancji i jej warunki określa dokument gwarancyjny, który jest doręczany Klientowi wraz z towarem.
 8. Klient może, według swojego wyboru, skorzystać z uprawnień gwarancyjnych (zgłaszając je producentowi lub dystrybutorowi zgodnie ze wskazaniami dokumentu gwarancyjnego) albo z uprawnień wskazanych powyżej w niniejszym Regulaminie.
  Procedura i zasady realizacji REKLAMACJI opisana jest w strefie ZWROTY WYMIANY REKLAMACJE.Pytania dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres e-mail: [email protected]

VI. WYMIANA

 1. Sklep umożliwia Klientom wymianę zakupionego towaru, jeżeli Klient po otrzymaniu towaru zgodnego ze złożonym przez niego zamówieniem i odpowiadającego treści zawartej umowy (towar pełnowartościowy) stwierdzi, iż towar nie odpowiada Klientowi. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony towar na inny (ten sam towar w innym rozmiarze lub inny model), ale zobowiązany będzie do poniesienia kosztów wysyłki wymienionego towaru. Koszt ten zostanie określony w formularzu wymiany.
 2. Zgłoszenie chęci wymiany towaru następuje poprzez oświadczenie złożone na piśmie lub za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu oraz jednoczesne odesłanie towaru, które musi nastąpić do 30 dni od otrzymania towaru. Złożenie oświadczenia dotyczącego wymiany towaru po tym terminie uznaje się za nieskuteczne.
 3. Prawo wymiany dotyczy tylko towaru lub towarów będących w nienaruszonym stanie, wyłącznie w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (tzn. towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony, przy czym dla realizacji prawa wymiany towaru opakowanie jest integralną częścią towaru). W przypadku stwierdzenia, że towar lub towary były eksploatowane, Sklep może nie uwzględnić wniosku o wymianę i odesłać towar lub towary klientowi na jego koszt.
 4. W przypadku otrzymania przez Klienta zamówienia w uszkodzonym opakowaniu, w pierwszej kolejności należy ten fakt zgłosić pracownikowi Sklepu za pośrednictwem poczty e-mail a następnie odesłać towar do Sklepu.
 5. W przypadku wymiany Klient powinien odesłać towar wraz z oryginałem dowodu zakupu na swój koszt na adres:
Pewex.pl Sp. z o.o. dopisek „Dział Reklamacji”, ul. Jana z Kolna 1, lok.S6, 83-000 Pruszcz Gdański.
 6. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia żądania wymiany.
 7. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu.
 8. Procedura i zasady realizacji WYMIANY opisana jest w strefie ZWROTY WYMIANY REKLAMACJE. Pytania dotyczące wymiany prosimy kierować na adres e-mail: [email protected]

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROT TOWARU)

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 - dalej jako ustawa), Klient, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Klient powinien dokonać zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

  Informujemy, że w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach zwrotu nie przysługuje.

  Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Sklep Pewex.pl, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, wydłuża termin możliwości odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) do 30 dni od dnia otrzymania przesyłki.
 4. Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy następuje poprzez oświadczenie, które musi nastąpić do 30 dni od otrzymania przesyłki przy czym, do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Klientowi może wygenerować oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez formularz zwrotu znajdujący się na stronie Sklepu. Odstąpienie poprzez formularz zwrotu Sklep uznaje za skuteczne na równi z oświadczeniem pisemnym. Oświadczenie można również złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy.
 6. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Płatność tytułem zwrotu za towar zostanie dokonana do 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, to Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest odesłać zakupiony towar na własny koszt. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zakupionej rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Procedura i zasady realizacji ZWROTU opisana jest w strefie ZWROTY WYMIANY REKLAMACJE. Pytania oraz powiadomienia dotyczące zwrotu prosimy kierować na adres e-mail: [email protected]VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z systemu teleinformatycznego Sklepu to: np. komputer lub urządzenie mobilne z systemem co najmniej Windows XP i przeglądarką internetową co najmniej IE 7.x, Firefox, Opera, Safari, Chrome.

 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów lub użytkowników Sklepu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Spółką. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury, a także przez udostępnienie treści niniejszego Regulaminu, warunków zakupu w Sklepie oraz przesłania, drogą e-mail, tych warunków po złożeniu zamówienia.
 4. Klient dokonujący zakupu w sklepie może wyrazić zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Opineo Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zelwerowicza 20, oraz na przetwarzanie przez sklep Pewex.pl oraz Opineo Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Pewex.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).
 5. Sklep Pewex.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek wysyłanych na jego koszt, chyba że zostało to wcześniej ustalone pomiędzy Klientem i konsultantem Sklepu za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta, koszty reklamacji towaru zostaną Klientowi zwrócone.
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą na podstawie protokołu spisanego w obecności kuriera doręczającego lub pracownika Poczty Polskiej, zatem prosimy o uważne obejrzenie przesyłki w obecności tychże osób.
 7. W przypadku Klientów nie będących konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy zawartej ze Spółką jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Spółki.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, w tym ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy o prawach konsumenta.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2014-12-15.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty powiadomienia Klientów o zmianie przez opublikowania ich na stronie www.pewex.pl w sposób zapewniający możliwość klientów do zapoznania się z takimi zmianami. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonania złożonych wcześniej zamówień.