Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administrator Twoich danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Pewex.pl Sp. z o.o. który jest podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie sklepu internetowego Pewex.pl działającego pod adresem www.pewex.pl. Nasze dane kontaktowe: Pruszcz Gdański (83-000), ul. Przemysłowej 1a, KRS: 0000432904, NIP: 6040157923 (dalej zwana „Spółką” lub “Administrator”).

 

Informacje o Twoich danych osobowych.

Celem uzyskania informacji o Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, napisz do wyznaczonego przez nas Inspektora Danych Osobowych na adres e-mail: [email protected] lub adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Pewex.pl, ul Przemysłowa 1a,

83-000 Pruszcz Gdański

 

Kiedy i jak pozyskaliśmy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku
z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w sklepie: pewex.pl.

 

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej

z Tobą, w tym:

 1. w celu realizacji zamówień;

 2. umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z funkcjonalności serwisu: Pewex.pl, w tym dokonywania transakcji online, obsługi płatności za towary kupione
  w Pewex.pl;

 3. zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, obsługi transakcji oraz rozwiązywania problemów technicznych;

 4. realizacji umów sprzedaży zawartych w sklepie Pewex.pl;

 5. obsługi reklamacji na Pewex.pl w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

 6. obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

 7. kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;

 8. dla celów podatkowych i rachunkowych.
   

Twoje dane osobowe są przetwarzane także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. W tym zakresie czynimy to celem:

 1. monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników serwisu, co obejmuje zwłaszcza wyszukiwanie słów kluczowych, zarządzanie Twoją aktywnością na Pewex.pl;

 2. dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Pewex.pl lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Twojej aktywności na Pewex.pl;

 3. prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów Pewex.pl;

 4. kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą przez e-mail oraz telefon;

 5. zapewnienie obsługi usług płatniczych;

 6. zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Pewex.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

 7. monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz Pewex.pl między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

 8. prowadzenie badań i analiz Pewex.pl, między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

 9. obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

 10. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

 11. windykacja należności, w tym prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

 12. prowadzenie analiz statystycznych;

 13. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Dla poniższych celów przetwarzamy Twoje dane osobowe, tylko wtedy gdy się na to zgodzisz:

 1. zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

 2. organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

 3. organizacji i umożliwienia kontaktu organizacji pożytku publicznego czy dostosowywania ofert
  i usług zgodnie z Twoją uprzednią aktywnością

Masz prawo do cofnięcia każdej udzielonej Administratorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie będzie miało wpływu na legalnie dokonane przetwarzanie na podstawie zgody przed tym cofnięciem. Może ją Pani/Pan cofnąć pisząc na adres korespondencyjny Administratora lub na adres-email (dane kontaktowe podane wyżej).

 

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

adres e-mail, adres wysyłkowy, telefon, datę urodzenia, oraz hasło (w przypadku konta zwykłego) lub

adres email, login, hasło, datę urodzenia, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm). Brak podanie danych będzie oznaczał, że nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z Pewex.pl.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Twoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Masz prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

Możesz domagać się sprostowania swoich danych – jeżeli Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

Możesz żądać usunięcia danych - zgłoszenie usunięcia danych wyślij na adres [email protected] Jeżeli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych, zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych lub Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.

Możesz wymagać ograniczenia przetwarzania danych, w tym w szczególności jeżeli Twoje dane są nieprawidłowe to możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych lub gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/-a, aby zostały usunięte. Nadto, możesz żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych, gdy Administrator nie będzie już potrzebował Twoich danych, ale mogą być Tobie potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Możesz domagać się przeniesienia danych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o zgodę lub umowę zawartą z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Kiedy możesz wnieść sprzeciw?

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/-aś,

a także gdy Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 

Udostępnienia Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, transportowe, księgowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników Pewex.pl, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów internetowych. Mechanizm ten zapobiegać takim działaniom. W takim przypadku możemy przekazać Twój adres IP Google LLC.

 

 

Okres przechowywania Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu:

 1. jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;

 2. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, maksymalnie przez okres 6 lat od wykonania umowy.

 3. Twoje dane osobowe przetwarzane dla celów marketingowych są przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Pewex.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Przekazujemy dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie i innych użytkowników Facebooka spersonalizowane reklamy. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przeze mnie w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z Google AdWords, czy nie.

Wtyczki społecznościowe

Wykorzystujemy technologie takie jak wtyczki portali społecznościowych w tym wtyczkę Facebook Social Plugin, dzięki którym dostawcy usług portali społecznościowych mogą uzyskać dostęp do Twoich danych. Na naszych witrynach znajdują się przyciski Lubię to i Rekomenduj/Podziel się powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

Szczegółowe informacje na temat zakresu i celu przetwarzania Twoich danych w ramach Facebook Social Plugin znajdują się pod linkiem https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

Automatyczne przetwarzanie danych.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Pewex.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również
w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie,
w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań
.

 

Statystyki Google Analytics

Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.